Jaarverslag 2007

Algemeen

In de jaarvergadering van 14 februari 2007 is door de benoeming van L.M.Valstar tot nieuw bestuurslid voorzien in de vacature door het vertrek van K.F. van Dijk. Het bestuur heeft hem vervolgens benoemd als secretaris. Hiermede is het na ruim 20 jaar tot aflossing van de wacht gekomen op deze post.

Zoals in het jaarverslag 2006 al gemeld zijn er in dit verslagjaar een aantal initiatieven uitgevoerd. Onder auspiciën van het Genootschap is het fotoboek ‘Monumentaal Westland’ over de Rijksmonumenten in het Westland uit gegeven. Hoewel de Stichting VSB Fonds Westland een garantiebedrag van € 22.000 als garantie voor dit project ter beschikking had gesteld, is deze garantiestelling niet aangesproken.
In een feestelijke bijeenkomst is op zaterdag 8 sept. 2007 door de voorzitter W. van den BosCzn het boek in de gerestaureerde Dorpskerk van ‘s-Gravenzande aan de wethouder van de gemeente Westland, de heer M.van der Zwan, overhandigd. Aansluitend zijn de boeken, die bij voorinschrijving waren besteld, uitgeleverd.
Het boek heeft een zeer positieve respons gehad en waarschijnlijk, mede naar aanleiding van de publiciteit rond de uitgave van dit boek, mag het Genootschap zich verheugen in een groeiende belangstelling. Het ledenaantal van het Genootschap is in het verslagjaar significant gestegen tot boven de 400 leden.

Een ander initiatief was het aanbrengen van een plaquette op de kapel van het Heilige Geesthofje in Naaldwijk, ter gelegenheid van het feit dat 200 jaar geleden de Joodse synagoge werd ingericht in de voormalige kapel. Deze gedenksteen is op 16 mei door Tom van den Ende en Harry Groenewegen onthuld. De kapel en het hofje zijn sinds enige tijd eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser, die aan de plaatsing van de plaquette medewerking heeft verleend.

Ledenvergaderingen met lezingen

Op woensdag 14 februari gaf de heer F.W. van Ooststroom, docent aan de faculteit industrieelontwerpen van de Technische Universiteit van Delft, een lezing over zomerhuizen bij boerderijen in het Westland. Hij is vanaf 1973 actief in de natuur en landschapsbescherming. De lezing werd bezocht door 110 mensen De aanwezige luisteraars hebben geboeid geluisterd naar de meer dan interessante voordracht.

Op woensdag 16 mei 2007 hield prof. J.C.H. Blom, die kort daarvoor afscheid had genomen als directeur van het NIOD, een lezing in De Kiem te ‘s-Gravenzande over de “geschiedenis van de Joden in Nederland”en toegespitst op het Westland. De lezing werd bezocht door ongeveer 120 personen.
De Joden vestigden zich vanaf eind 16e en 17e eeuw in vooral Amsterdam en steden als Rotterdam en Den Haag. Deze migratie, van ‘sefardische joden’, kwam op gang door de vervolgingen in Spanje en Portugal. In de 17e en volgende eeuwen kwam er ook een immigratiegolf tot stand vanuit Oost Europa uit landen als Duitsland, Polen, Rusland, Tsjecho-Slowakije, enz. Op het platteland vestigden zich hier en daar aan het eind van de 18e eeuw Joden en ook in het Westland, zoals ‘s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster.

De archivaris van de Oude Kerk van Naaldwijk de heer A. Knoppert hield op dinsdag 9 oktober een lezing in en over de Oude Kerk. De lezing werd geïllustreerd met veel oud foto materiaal en was zeer informatief. Te zien was hoe de kerk begin 19e eeuw erg in verval was geraakt. Een daarop volgende grondige renovatie heeft hem in zekere zin gered van de ondergang. Op dit moment is de kerk na een aantal recente aanpassingen in prachtige staat.
De lezing werd door ca. 100 personen bezocht.

Op dinsdag 11 december 2007 hielden mevrouw en de heer van Winden-Tetteroo in de Hoeksteen in Maasdijk een lezing over het boek ´Mijn Dagboek´, oorlogskroniek van Kees Tetteroo.
Op verzoek van zijn oudere broer, die als missionaris naar Nieuw-Guinea vertrok, schreef Kees Tetteroo (1922-2001) wat er zoal in die tijd (oorlogsjaren 1940-19450) gebeurde. In de omgeving van zijn woonplaats, maar ook ver daarbuiten. De jonge Schipluidenaar blijkt een boeiend schrijver te zijn. Hij had een Sonderausweis, waardoor hij zich redelijk vrij kon bewegen. Drie keer was hij zelf betrokken bij een razzia en hij beschreef nauwkeurig hoe hij telkens weer ontsnapte. Het boek eindigt dramatisch voor de auteur en zijn verloofde.
De dagboeken vormen een waar geschiedenisboek.
De lezing werd door ca. 105 leden bezocht.

Excursie

De dagexcursie werd op zondag 3 juni 2007 gehouden naar de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in den Haag. Voor de excursie hadden zich ongeveer 70 mensen opgegeven, die naar de prachtige voormalige Portugese synagoge aan de Prinsessegracht in Den Haag waren gekomen.
Gezeten in de eeuwenoude banken van de voormalige Portugese synagoge (1726) luisterde iedereen aandachtig naar de woorden van Lex Levisson. Na een korte uitleg over de synagoge als gebouw nodigde de spreker iedereen uit om te komen kijken naar de tora rollen, waarvoor de heilige arke werd geopend.
Misschien mag wel gesproken worden van een unieke excursie. Het was een geslaagd sluitstuk van een reeks activiteiten die aandacht aan de Joden in Nederland en in het bijzonder aan de Joden in het Westland heeft besteed.
Ook het Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie, in Honselersdijk hield een tentoonstelling over ‘De Joodse gemeenschap in het Westland’ van 31 maart t/m 2 sept..

Het aantal bezoekers van de lezingen lag met een gemiddelde van ca. 110 iets hoger dan in 2006, en vertoont een opgaande lijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde zesmaal; n.l. op 18 januari, 19 februari, 19 april, 25 juli, 11 september en
14 november.

Samenstelling van het bestuur

In de jaarvergadering werd de heer L.M. Valstar benoemd als bestuurslid. De heer K.F. van Dijk trad af als bestuurslid en als secretaris ad interim.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: W. van den Bos Czn, v.d. Does de Willeboisstraat 15  2291 PX, Wateringen, voorzitter@oudwestland.nl
Secretaris: L.M.Valstar, Hondsdraf 31  2671 DM, Naaldwijk, secretaris@oudwestland.nl
2e Secretaris: P.van der Voort, Bospolder 31  2675 BM, Honselersdijk
Penningmeester: M.A.J. van der Spek, Doys v.d. Doesstraat 43  2678 TV, de Lier
Leden:
Mevrouw T. Werner-Berkhout, Kerkweg 40  3155 EE, Maasland
A.F. Middelburg, Gasthuislaan 76  2694 BC, ‘s Gravenzande
H.I.M. Groenewegen, Bereklauw 3  2671 WZ, Naaldwijk

Jaarboek en Publicatiecommissie

De 20e editie van het jaarboek werd in de oktobervergadering gepresenteerd. De heer A.P.M.van der Sande verlaat deze commissie als coördinator. Hij heeft aan alle 20 uitgaven zijn bijdrage geleverd. De heer L.J.M.van den Ende is zijn plaats benoemd als coördinator.
Mevrouw T. Werner-Berkhout is als nieuw lid tot deze Publicatie commissie toegetreden.

Ledenbestand

Het aantal leden bedroeg op l januari 355. Het verslagjaar 2007 heeft gezorgd voor een zeer opmerkelijke trendbreuk met voorgaande jaren. Het uitbrengen van het boek ´Monumentaal Westland´ en de publiciteit daarom heen en mogelijk de nieuwe ledenwerf folder zorgden voor meer aandacht en belangstelling. Daardoor is er een veel grotere aanmelding geweest van nieuwe leden dan voorgaande jaren.

Het aantal nieuwe leden bedraagt 66 leden. Het aantal opzeggingen bedraagt slechts 4 leden.

We betreuren het overlijden van negen leden, te weten;
Dhr. A.A. Breumelhof, Poeldijk
Dhr. P. Ridder, de Lier
Dhr. A.L. van Marrewijk, Kwintsheul
Mevr. M. Prins, Honselersdijk
Dhr. C.A. Moerman, de Lier
Dhr. P.G.Th. Valentin, Naaldwijk
Mevr. M. Moor –Meijburg, Honselersdijk
Dhr. C.D. van der Merwe, ´s-Gravenzande
Dhr. J.van der Veen, ´s-Gravenzande

Deze cijfers resulteerden in een totaal aantal leden op 31 december van 411 leden.

Leen Valstar, secretaris

Jaarverslag 2007