Doelstelling en ANBI

Het Genootschap Oud-Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het Westlandse gebied en heeft als doel deze kennis te verspreiden. Daartoe organiseert het jaarlijks vier lezingen met lichtbeelden over historische onderwerpen. In het voorjaar wordt een dagtocht georganiseerd naar een historische plaats of object en wordt een bezoek gebracht aan een vanouds Westlands familiebedrijf. Bovendien richt het Genootschap Oud-Westland zich waar nodig ter bescherming van historisch- landschappelijke en monumentale waarden in het Westland tot politiek en overheden. Het tracht zo een actieve rol te spelen in het behartigen van cultuurhistorische belangen in het gebied.

Het Genootschap geeft een jaarboek uit met artikelen die een groot aantal onderwerpen bestrijken over de rijke lokale geschiedenis. Bovendien publiceert het Genootschap op gezette tijden een boek over een speciaal historisch Westlands onderwerp. Eenmaal per twee jaar kent het Genootschap de Oud-Westlandprijs toe aan personen en/of organisaties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de Westlandse historie.

ANBI

Voorwaarden ANBI per 1 januari 2014.

Het Genootschap Oud-Westland is bij de belastingdienst geregistreerd als een zogenaamde ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI).
Zo’n registratie zorgt ervoor dat giften aan Genootschap Oud Westland in aanmerking komen als aftrekpost voor de belasting. Voorwaardelijk voor zo’n registratie is het publiekelijk verstrekken van informatie over een aantal punten, hiervoor gebruiken we deze pagina op onze website.

Naam Genootschap Oud Westland
Fiscaal nummer (RSIN) 816558322
Contactgegevens Dijkweg 50B, 2671 CZ Naaldwijk
Bestuurssamenstelling De actuele bestuurssamenstelling vindt u op deze pagina onder de paragraaf “Bestuursleden”
Beloningsbeleid De bestuurders zijn onbezoldigd
Doelstelling De doelstelling van de vereniging is geformuleerd in de statuten:
Artikel 4
1. De vereniging heeft ten doel de geschiedenis van het Westland en van de dorpen daarin gelegen, te beoefenen en de kennis daarvan te verspreiden, alsmede de streekhistorische activiteiten te steunen.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van voordrachten, het maken van excursies, het uitgeven van geschriften, alsmede alles wat dienstig is ter verwezenlijking van het doel, omschreven in het eerste lid.
Beleidsplan Voortvloeiend uit de doelstelling bestaat het beleidsplan uit het houden van lezingen, 1 bedrijfsbezoek en 1 excursie per jaar, alsmede het uitgeven van een Jaarboek
Verslag van de uitgevoerde activiteiten Deze zijn elk jaar vervat in het jaarverslag. De jaarverslagen van de afgelopen jaren vindt u hierboven.
Financiële verantwoording De jaarrekening wordt jaarlijks voorgelegd aan de leden, en ze zijn hierboven in te zien.

ANBI Jaarverslagen