Jaarverslag 2006

Algemeen

In het vorige jaarverslag sprak ik de verwachting uit dat het mijn laatste verslag zou zijn wegens mijn aftreden als secretaris. Dat is niet helemaal gelukt, maar binnenkort kunt u van het bestuur een voorstel verwachten voor de benoeming van een nieuwe secretaris. Aangezien het niet in mijn aard ligt om de vereniging zonder opvolger achter te laten, neem ik de taken van secretaris voorlopig nog waar, tot in de opvolging is voorzien. Wel is het zo, dat een aantal werkzaamheden door de overige bestuursleden zijn overgenomen, zoals het verzenden van de uitnodigingen en het benaderen van sprekers en bespreken van zalen.
Het aantrekken van nieuwe bestuursleden heeft tot nieuwe activiteiten geleid. Vier personen, onder wie de bestuursleden Harry Groenewegen en Arie-Frans Middelburg hebben het initiatief genomen om onder auspiciën van het genootschap een fotoboek uit te geven, getiteld ‘Monumentaal Westland’ over de Rijksmonumenten in het Westland. De Stichting VSB Fonds Westland heeft een garantiebedrag van € 22.000 toegekend voor dit project. Een ander initiatief is het verzoek aan de Vereniging Hendrick de Keyser om een plaquette aan te brengen op of bij de kapel van het Heilige Geesthofje in Naaldwijk ter gelegenheid van het feit dat 200 jaar geleden de Joodse synagoge werd ingericht in de voormalige kapel. De besprekingen daarover zijn nog gaande. De kapel en het hofje zijn sinds enige tijd eigendom van de Ver. Hendrick de Keyser.

Omdat bij lezingen steeds vaker gebruik wordt gemaakt van een DVD, heeft het genootschap een beamer met laptop aangeschaft, waarvoor subsidie werd verleend door de Stichting Loswal de Bonnen.

Om de ledenwerving te stimuleren, werd een nieuwe folder ontworpen en gedrukt, die in alle publicaties van het genootschap zal worden bijgesloten. De daarin genoemde contributieheffing is echter onjuist; die moet zijn € 15.00.

Ledenvergaderingen met lezingen

Op woensdag 8 februari gaf de heer B.K.H. Griffioen, oud-geneesheer-directeur van het Reinier de Graafgasthuis te Delft een lezing in De Kandelaar te Naaldwijk over ‘de geschiedenis van de penicilline, zowel in Amerika als in Delft’ over de periode 1928-1950. Het relatief lage aantal bezoekers (63) kan te maken hebben met het feit dat het onderwerp geen raakvlakken had met de Westlandse historie. Niettemin hebben de wel aanwezige luisteraars geboeid geluisterd naar zijn voordracht.

Op dinsdag 11 april werd in De Brug te ’s-Gravenzande de jaarvergadering gehouden, tijdens welke de aftredend secretaris K.F. van Dijk werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Dr. G. Verhoeven, scheidend stadsarchivaris van Delft, hield een lezing over ‘kloosters in Delft en het Westland vóór de Reformatie’. Deze lezing trok 125 bezoekers. De heer Verhoeven ging uitgebreid in op de invloed van het grafelijke hof op de vestiging van kloosters in Delft en het Westland.

Op woensdag 11 oktober hield de heer A. Immerzeel, conservator van het Westlands Museum in de Kastanjehof te Kwintsheul voor 136 bezoekers een lezing over ‘het ontstaan van het Westland en de ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie vanaf de Romeinse Tijd’. De heer Immerzeel bleek over een gedetailleerde kennis te beschikken over deze materie. Het is niet doenlijk daarvan een samenvatting te geven, maar hij heeft toegezegd over dit onderwerp een artikel te zullen schrijven voor het Historisch Jaarboek Westland.
Deze bijeenkomst fungeerde tevens als donateursavond voor de Stichting voor Streek- en Tuinbouwhistorie Westland.

Op woensdag 13 december werd in zaal Fata Morgana te Monster de laatste bijeenkomst van het jaar gehouden. De heer J.P.Hofman uit Maasdijk sprak over de geschiedenis van de kassenbouw in het Westland en de rol die het familiebedrijf Hofman-Maasdijk bv daarin heeft gespeeld. Het bedrijf beschikt over een voor het Westland uniek archief, dat teruggaat tot 1850. Zijn lezing trok 92 luisteraars.
In deze vergadering werd de afgetreden secretaris K.F. van Dijk benoemd tot erelid.

Excursie

De dagexcursie werd op zaterdag 17 juni gehouden met als doel het dorp Monster. Er waren 36 deelnemers die het dorpscentrum, de grote dorpskerk, de Rooms-Katholieke en de Gereformeerde kerk bezichtigden. Enkele Monsterse leden van onze vereniging fungeerden daarbij als gids.

Het aantal bezoekers van de lezingen lag met een gemiddelde van 104 ruim boven de 81 van 2005. Dit aantal ligt meer in de lijn van het gemiddelde van 100 bezoekers over de periode van 1999-2003.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde vijfmaal;, n.l. op 17 januari, 23 maart, 18 mei, 12 september en 7 november.

Samenstelling van het bestuur

De heren M.A.J. van der Spek en P. van der Voort werden als bestuurslid herbenoemd in de jaarvergadering en de heer H.I.M. Groenewegen werd gekozen in het bestuur. De heer K.F. van Dijk trad af als secretaris.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: W. van den Bos Czn, V.d.Does de Willeboisstraat 15, 2291 PX Wateringen. Email: voorzitter@oudwestland.nl
Secretaris: de functie van secretaris is vacant. Waarnemend secretaris is: K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678 BG De Lier. E-mail: secretaris@oudwestland.nl
2e secretaris: P.van der Voort, Quintrum 24, 2295 HZ Kwintsheul: E-mail: p.van.der.voort@oudwestland.nl
Penningmeester: M.A.J. van der Spek, Doys van der Doesstraat 43, 2678 TV De Lier. E-mail: penningmeester@oudwestland.nl
leden:
Mevrouw T. Werner-Berkhout, Kerkweg 40, 3155 EE Maasland. E-mail: t.werner-berkhout@oudwestland.nl
De heer A-F. Middelburg, Gasthuislaan 76, 2694 BC ‘s-Gravenzande. E-mail: a.middelburg@oudwestland.nl
De heer H.I.M. Groenewegen, Bereklauw 3, 2671 WZ Naaldwijk. E-mail: harry.elise@planet.nl

Jaarboek en Publicatiecommissie

De 19e editie van het jaarboek werd in de oktobervergadering gepresenteerd. De samenstelling van de Publicatiecommissie bleef ongewijzigd.

Ledenbestand

Het aantal leden bedroeg op 1 januari 360. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werden meer leden uit- dan ingeschreven. Hopelijk zal de nieuwe folder volgend jaar deze neergaande trend ombuigen.
We konden acht nieuwe leden inschrijven; Daarentegen bedankten zes leden voor het lidmaatschap en we betreuren het overlijden van zeven leden, n.l.
mevr. J. Jonkergouw-Luijendijk te Monster
dhr J.N. Kuyvenhoven te Naaldwijk
dhr G.L. Monna te ’s-Gravenzande
mevr. R.I. van Rosevelt-Schröder te ‘s-Gravenzande
mevr. J. Scheffers-Hofman te Den Haag
dhr P.H. van der Spek te De Lier
dhr B. Verbrugge te Naaldwijk

Deze cijfers resulteren in een achteruitgang van vijf leden, hetgeen het totale aantal leden op 31 december op 355 brengt.

Krijn van Dijk, wnd secretaris

Jaarverslag 2006