Jaarverslag 2008

Algemeen

In de vergadering van 25 november 2008 is door de benoeming van W.A. de Smit tot nieuw bestuurslid voorzien in de vacature door het vertrek van A.F. Middelburg. Omdat communicatie in toenemende mate belangrijk is voor het Genootschap zal dat het bijzondere aandachtsgebied voor dit nieuwe bestuurslid zijn. Mevr. T. Werner-Berkhout heeft, na instemming van de ledenvergadering, haar periode met 1 jaar verlengd.

Ledenvergaderingen met lezingen

Op woensdag 20 februari gaf mevrouw drs. M.E. Spliethoff, kunsthistorica en gespecialiseerd in Nederlandse schilderkunst in het algemeen, conservator schilderijen, prenten en tekeningen van Paleis Het Loo Nationaal Museum te Apeldoorn, een lezing over “Hofleven ten tijde van Frederik Hendrik op het huis Honselersdijk, de inboedel, schilderijen en enkele stukken in de collectie Het Loo”.
Marieke Spliethoff vertelde hoe ze een ‘speurtocht’ had ondernomen door drie gebouwen van de buitenplaats Honselersdijk, te weten het hoofdgebouw en de twee bijgebouwen het Domeinkwartier en de Nederhof. De zoektocht moest de datering opleveren van twee schilderijen, die in het bezit zijn van het Westlands archief. De schilder te achterhalen en de plaats waar ze hebben gehangen in de gebouwen.
Misschien mag je wel zeggen dat de lezing ons in een kort bestek inzicht gaf in de historie, met zijn bouwwijze, bouwstijlen, kunstuitingen, mentaliteit, politiek verhoudingen enz. Vandaag de dag kunnen we ons nog moeilijk voorstellen dat die bestaan heeft en nog wel vlak naast de deur in Honselersdijk. Ze gaf een inkijk in het hofleven van die tijd. De lezing werd bezocht door 105 mensen.

Op woensdag 9 april 2008 hield de heer drs. J.A. Waasdorp, archeoloog werkzaam bij de gemeente Den Haag, sinds de oprichting van die afdeling in de jaren tachtig, een lezing over de bewoning in de duinen, kuststreek, met name het Westland van de ijzertijd tot en met de middeleeuwen.
In de duinen bij Solleveld werden verschillende graven uit de 6e en 7e eeuw blootgelegd. Stap voor stap legde de heer van Waasdorp uit aan de hand van de beelden wat de opgravingen opleverden en plaatste de begravingen in een breder perspectief, gezien de voor Nederland unieke bootvormige begraving.
De lezing werd bezocht door 108 personen.

Op woensdag 24 september 2008 hield de heer dr. ir. A.J. Vijverberg een lezing over de Canon van de kassen. Het idee van de Canon van de Kassen ontstond in navolging van de Canon van Nederland. Aan de hand van vijftig onderwerpen wordt in het boek de Geschiedenis van de Nederlandse glastuinbouw onder de loep genomen. Het begint met glas en eindigt met de energie leverende kas. Er komen voor het overgrote deel onderwerpen uit het Westland aan bod, maar er is ook aandacht voor de glastuinbouw in Aalsmeer, Venlo, Vleuten en Rijnsburg.
Op boeiende wijze wist Aad Vijverberg zijn gehoor aan zich te binden. Duidelijk wordt zijn groot kennis van de Nederlandse glastuinbouw.
De lezing werd bezocht door ca 95 leden.

Op dinsdag 25 november 2008 hield de heer Th van Straalen een lezing over Begraven in en om de kerk.
De heer Thomas van Straalen hield een boeiende lezing en kwam tot de interessante conclusie dat het niet uit te sluiten is dat de Poeldijkse pastoor Verburch aan het begin van de achttiende eeuw in Monster begraven is. Hij baseert zijn uitspraak op een pagina die hij heeft gevonden in de kerkboeken van de grote kerk in het centrum van Monster, waarin de begrafenis – op 8 januari 1708, 7 dagen na het overlijden van pastoor Verburch – is opgetekend van een Mr. Franciscus van der Burg.
Bovendien trof hem de vermelding dat de klokken gedurende twee uur luidden; een periode die aangeeft dat het om een belangrijk persoon ging.
De lezing van dhr. Van Straalen had met 130 aanwezigen een ruime belangstelling, die zo mogelijk nog meer werd aangewakkerd toen de afbeelding uit het kerkboek ter sprake kwam, die inzicht gaf waar pastoor Verburgh begraven is. Van Straalen stelt nadrukkelijk dat niet met 100% zekerheid kan worden gezegd dat het hier om de Poeldijkse pastoor Verburch gaat, maar stelt aan de andere kant dat hij hier wel van uit gaat, tenzij er documenten boven tafel komen die het tegendeel bewijzen.

Excursie

De dagexcursie werd gehouden op zaterdag 14 juni naar het Duingebied Solleveld te Monster. Daar zijn we rond geleid door medewerkers van het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland. De excursie is door 43 leden bezocht.
Historie van het duingebied Solleveld is zeer bijzonder en bleek de moeite van het bezoek meer dan waard en sloot voortreffelijk aan bij de lezing zoals die door de heer Ab van Waasdorp kort daarvoor was gehouden..
Het is één van de weinige duinterreinen in Nederland waar oude en jonge duinen direct achter de zeereep aan elkaar grenzen. De aan de oppervlakte komende afzettingen van de oude duinen zijn kalkarm en zuur.
De oorspronkelijke al vrij vlakke delen zijn door de mens verder geëgaliseerd. Stelsels van lage walletjes en akkertjes, zowel in het open duin als in het bosgebied, getuigen van een vroeger landbouwkundig gebruik.

Het aantal bezoekers van de lezingen lag met een gemiddelde van ca. 110 gelijk aan 2007.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde viermaal; n.l. op 30 januari, 18 maart, 3 september en 4 november.

Samenstelling van het bestuur

In de vergadering van 25 november, voorafgaand aan de lezing, werd de heer W. A. de Smit benoemd als bestuurslid in de vacature die was ontstaan door het vertrek van A.F. Middelburg.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: W. van den Bos Czn, Van Der Does de Willeboisstraat 15  2291 PX, Wateringen  voorzitter@oudwestland.nl
Secretaris: L.M.Valstar, Hondsdraf 31  2671 DM, Naaldwijk  secretaris@oudwestland.nl
2e Secretaris: P.van der Voort, Bospolder 31  2675 BM, Honselersdijk
Penningmeester: M.A.J. van der Spek, Doys v.d. Doesstraat 43  2678 TV, De Lier
Leden:
H.I.M. Groenewegen, Bereklauw 3  2671 WZ Naaldwijk
W.A. de Smit, De Backerstraat 97  2685 TD Poeldijk
Mevrouw T. Werner-Berkhout, Kerkweg 40  3155 EE Maasland

Jaarboek en Publicatiecommissie

De 21e editie van het jaarboek werd in de oktobervergadering gepresenteerd. De samenstelling van de Publicatiecommissie is ongewijzigd gebleven en bestaat uit: Mevrouw T. Werner-Berkhout, en de heren K.F. van Dijk, drs. L.J.M. van den Ende en G.J.T.C. Hamel.

Ledenbestand

Het aantal leden bedroeg 411 op 1 januari 2008. In het verslagjaar 2008 heeft zich de leden aanwas doorgezet, die in 2007 was begonnen. Daarmee zet de opgaande lijn zich voort en mag het Genootschap zich verheugen in een groeiende belangstelling.
Het aantal nieuwe leden bedraagt 38 leden. Het aantal opzeggingen bedraagt slechts 11 leden. Deze cijfers resulteerden in een totaal aantal leden op 31 december van 441 leden.

We betreuren het overlijden van drie leden, te weten; De heer G.N.M. Grootscholten, Naaldwijk De heer J.W.H.Olijslagers, Wateringen De heer Jac. v. Staalduinen, Maasdijk

Leen Valstar, secretaris

Jaarverslag 2008