Jaarverslag 2005

Algemeen

In het jaar 2005 bestond het Genootschap 70 jaar, waardoor dit het 70e jaarverslag zou zijn indien elk jaar een verslag geschreven zou zijn. Uit het archief blijkt echter dat dit niet altijd het geval is geweest. Voor uw secretaris is dit het 20e en laatste jaarverslag. Zodra zich een nieuwe secretaris heeft aangemeld, legt ondergetekende de pen neer.
De vereniging floreerde als vanouds. Het ledental bleef bijna ongewijzigd en de ledenvergaderingen werden, zoals we inmiddels gewoon zijn, goed bezocht.
Een contributieverhoging van € 12,50 naar € 15,00 werd door de ledenvergadering goedgekeurd. Het bestuur besloot van gasten die de lezingen bezoeken, een kleine bijdrage in de kosten voor koffie/thee te vragen. Tevens werd besloten auteurs van Westlandse publicaties in de gelegenheid te stellen voor eigen rekening hun boeken tijdens ledenvergaderingen aan de belangstellenden aan te bieden.

Ledenvergaderingen en excursie

Op dinsdag 8 februari werd de jaarvergadering gehouden in De Kastanjehof te Kwintsheul. Na afsluiting van het huishoudelijk gedeelte gaf de heer D. Barnouw van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) een lezing over de propagandaoorlog tijdens de bezetting door zowel de Duitsers en Radio Oranje, door de geallieerden door middel van uitgeworpen pamfletten en door het verzet. Er waren circa 80 belangstellenden.

Dinsdag 12 april vond in gebouw Fata Morgana de tweede ledenvergadering plaats, waar mevrouw dr A. Willemsen, conservator van het Rijksmuseum voor Oudheden, sprak over ‘Scholen en scholieren in Nederland, circa 1300-1600’. Mevrouw Willemsen had een levendige presentatie waardoor het onderwerp, hoewel niet specifiek Westlands, zeer boeide. Zij vertelde onder meer dat in de late Middeleeuwen, en zeker in de 16e eeuw, al velen konden lezen en schrijven. Vele dorpen kenden een school en Naaldwijk zelfs een Latijnse school, waar les gegeven werd door een of meer kanunniken van het kapittel van Naaldwijk. Er waren 59 belangstellenden aanwezig.

De derde lezing vond op dinsdag 11 oktober weer plaats in De Kastanjehof in Kwintsheul. Spreker was dr L.P. Louwe Kooijmans over de opgravingen in de Harnaschpolder, waarvan hij de leiding had. De heer Louwe Kooijmans sprak enthousiast over de opmerkelijke resultaten van het onderzoek naar de bewoners van dit stukje Nederland 5500 jaar geleden.
Het onderzoek had tot nieuwe inzichten geleid naar de overgang van jager/verzamelaars naar gevestigde landbouwbevolking. Ook bleek uit zeer geavanceerd onderzoek van de skeletten van circa twaalf personen, dat één van de bewoners uit westelijk Duitsland afkomstig was en één uit Noord-Frankrijk. Ook in dat heel verre verleden werden blijkbaar al grote reizen gemaakt en werd, gezien de herkomst van het gevonden vuursteen, op grote schaal handel gedreven. Er waren 91 belangstellenden.

De vierde en laatste lezing vond plaats op woensdag 14 december in gebouw ‘t Centrum in De Lier. De heer C. Visser uit ‘s-Gravendeel hield een geanimeerde lezing over de vlasteelt, getiteld “Van Lijnzaad tot Linnen”. De heer Visser heeft indertijd zelf een vlasserij gehad en hij illustreerde zijn lezing met vele meegebrachte vlasproducten. Dat bleken er veel meer dan alleen maar linnen te zijn. Na de pauze vertoonde hij een Belgische videofilm over de vlasteelt, die echter wat tegenviel. Bovendien was het Vlaams voor ons Westlanders onverstaanbaar. Er waren 93 belangstellenden, onder wie vele Theebukken.
Deze vergadering diende tevens als donateursavond van de Stichting voor Streek- en Tuinbouwhistorie.

De excursie vond plaats naar Leiden op zaterdag 11 juni met veertig deelnemers. De organisatie verliep soepel en de groepen werden door enkele deskundige gidsen Leiden rondgeleid.

Het aantal bezoekers per lezing was met gemiddeld 81 wat minder dan voorgaande jaren. Afgezien van de 145 in het topjaar 2004, waren dat er de vijf voorafgaande jaren ruim 100. Het lijkt er sterk op dat niet-specifieke Westlandse onderwerpen minder belangstelling trekken. Een verschijnsel dat kort na de oprichting van het Genootschap in 1935 ook al speelde, zo blijkt uit het artikel over 70 jaar Genootschap Oud-Westland in het jaarboekje. Het valt echter niet mee jaar na jaar vier Westlandse onderwerpen te vinden, nog afgezien van het feit of er sprekers voor te vinden zijn.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde vijfmaal n.l. op 12 januari, 30 maart, 17 mei, 22 augustus en 16
november. De vergaderingen dienden vooral ter voorbereiding van de lezingen en de excursie.

Samenstelling van het bestuur

Er kwam geen wijziging in de bestuurssamenstelling, dat bestond uit:
Voorzitter: W. van den Bos Czn, V.d.Does de Willeboisstraat 15, 2291 PX Wateringen. E-mail: voorzitter@oudwestland.nl
Secretaris: K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678 BG De Lier. E-mail: secretaris@oudwestland.nl
2e secretaris: P.van der Voort, Quintrum 24, 2295 HZ Kwintsheul: E-mail: p.van.der.voort@oudwestland.nl
Penningmeester: M.A.J. van der Spek, Doys van der Doesstraat 43, 2678 TV De Lier. E-mail: penningmeester@oudwestland.nl
leden:
Mevrouw T. Werner-Berkhout, Kerkweg 40, 3155 EE Maasland. E-mail: t.werner-berkhout@oudwestland.nl
De heer A-F. Middelburg, Gasthuislaan 76, 2694 BC ‘s-Gravenzande. E-mail: a.middelburg@oudwestland.nl

Jaarboek en Publicatiecommissie

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het Genootschap bevatte het 18e jaarboek een artikel over de 70-jarige geschiedenis. Het jaarboek werd tijdens de oktobervergadering aan de voorzitter aangeboden. Moge het de Publicatiecommissie nog vele jaren mogelijk gemaakt worden nieuwe deeltjes samen te stellen. Nieuwe artikelen zijn altijd welkom.

Ledenbestand

Als we de statistieken loslaten op de ledenmutaties, dan blijkt dat er sinds 1994 jaarlijks gemiddeld 16 nieuwe leden bijkwamen, 11 leden werden uitgeschreven wegens bedanken of overlijden en 11 leden een adreswijziging stuurden.
De jaarlijkse groei bedroeg gemiddeld nog geen 1,5 %, geen schokkend getal, maar het betekent over de afgelopen tien jaar in absolute cijfers een groei van zo’n 55 leden.
In 2005 moesten we voor het eerst enkele leden schrappen wegens het niet betalen van de contributie, zonder dat we een afmelding hadden ontvangen.
Het aantal leden bedroeg op 1 januari 364. Er gaven zich 15 nieuwe leden op 12 bedankten er of moesten we uitschrijven wegens betalingsachterstand en we betreuren het overlijden van 6 leden, n.l.:
De heer P. Broek te Naaldwijk
De heer Fr. van Dijk te Naaldwijk
De heer P. Goeijenbier te Naaldwijk
De heer H.J.G. van der Laan te Sommeldijk
Mevrouw N. Roodenburg-de Korte in De Lier
Jonkheer H. Quarles van Ufford in Den Haag.
Blijft over een afname van 4 leden, waarmee het totaal aantal op 31 december 2005 op 360 komt.

Nu we toch met cijfers bezig zijn, wil ik er graag nog enkele geven. Bij mijn aantreden als secretaris in 1986 bedroeg het ledental 229 en nu 360. Het gemiddeld aantal bezoekers aan de ledenvergaderingen bedroeg in 1986 50 en nu 81. Dit laatste getal kan beter, zoals we in de voorafgaande zes jaren zagen. Hoewel, zalen met 150 en meer belangstellenden moet mijns inziens ook weer niet het doel van het Genootschap zijn.

Met de wens dat het de vereniging voorspoedig blijft gaan, besluit ik mijn 20e en laatste jaarverslag.


Krijn van Dijk, secretaris

Jaarverslag 2005