Jaarverslag 2003

Gewoontegetrouw zet ik me aan het einde van het jaar aan mijn bureau om het jaarverslag op te stellen. Het verslag is een kort overzicht van de verenigingszaken waarvan u gedurende het afgelopen jaar heb kunnen kennisnemen door middel van de u toegezonden uitnodigingen en mededelingen.

Ledenvergaderingen

Woensdag 12 februari. Jaarvergadering in De Kandelaar te Naaldwijk met een lezing door dhr Henk Tetteroo over de streektaal van Delfland. 100 aanwezigen.

Woensdag 9 april. In De Kiem te ‘s-Gravenzande twee lezingen met een maritiem karakter. De heer W. Heijveld van het Maritiem Museum te Rotterdam hield een lezing over het museum en de collectie en de heer A.P. van Vliet over ‘De Slag bij Ter Heijde’ op 10 augustus 1653. De eerste lezing hield verband met de dagexcursie naar het museum en de tweede met het feit dat het 350 jaar geleden was dat de zeeslag plaats vond. 93 aanwezigen.

Woensdag 8 oktober. In De Kastanjehof te Kwintsheul een lezing door dhr Frits Ooststroom getiteld ‘Kijken naar boerderijen’ in verband met ‘2003 – het Jaar van de Boerderij’. Deze avond was tevens de donateursavond van Stichting voor Streek- en Tuinbouwhistorie. 169 aanwezigen.

Woensdag 10 december. Plaats: De Hoeksteen, Maasdijk. Lezing door dhr Epko Bult, stadsarcheoloog van Delft over ‘Delfts aardewerk’. De lezing hield verband met het 350-jarig bestaan van plateelbakkerij de Porceleyne Fles. 84 bezoekers.

Het aantal bezoekers per lezing steeg van 90 in 2002 tot 111 in 2003, mede dankzij het enorme aantal dat de lezing over boerderijen trok.

De excursie voerde ons op zaterdagmiddag 14 juni naar het Maritiem Museum en het Havenmuseum te Rotterdam. Het gebouw van het Maritiem Museum was wegens bouwwerkzaamheden gesloten; alleen het museumschip De Buffel was te bezichtigen. Als aanvulling brachten we een bezoek aan het ernaast in de open lucht gelegen Havenmuseum.
Blijkbaar was het doel niet aantrekkelijk genoeg of vormde de stedelijke omgeving een barrière voor vele leden, want de groep telde slechts 18 deelnemers, inclusief de aanwezige bestuursleden.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergaderde vijfmaal, namelijk op 22 januari, 19 maart, 21 mei, 1 september en 17 november.

Statutenwijziging

De al jaren geleden aangekondigde plannen om de statuten op enkele onderdelen te wijzigen, werden in de vergadering van 9 april aan de leden voorgelegd. 63 van de aanwezige 64 leden gingen akkoord met de wijzigingen. Daarop zijn bij de notaris op 11 september 2003 de nieuwe statuten gepasseerd.

Samenstelling van het bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 12 februari trad de heer K. Boschma af en stelde zich niet herkiesbaar. Voorzitter P. Smit kondigde zijn aftreden aan, maar verklaarde zich bereid te blijven totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.

Het bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december uit:
P. Smit, Schubertlaan 919, 3144 BL Maassluis – voorzitter. E-mail: voorzitter@oudwestland.nl
K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678 BG De Lier – secretaris. E-mail: secretaris@oudwestland.nl
P. van der Voort, Kwintrum 24, 2295 HZ Kwintsheul – 2e secretaris. E-mail: pvandervoort@oudwestland.nl
M.A.J. van der Spek, Doys van der Doesstraat 43, 2567 TV De Lier – penningmeester. E-mail: penningmeester@oudwestland.nl
Mw M.M. Dahmeijer-Fousert, Heliotroop 11, 2691 HH ‘s-Gravenzande.

Intussen hebben A-F. Middelburg uit ‘s-Gravenzande en mw T. Werner-Berkhout uit Maasland zich bereid verklaard de vacatures in het bestuur op te vullen, die zijn ontstaan door het overlijden in 2002 van dhr J.J. Holierhoek en door het aftreden van dhr K. Boschma. Zij wonen al sinds enige tijd de bestuursvergadering bij en zullen in de jaarvergadering in februari voor benoeming worden voorgedragen.

E-mail

Ons lid Arco Keijzer heeft ervoor gezorgd dat het Genootschap Oud-Westland een eigen website heeft, waarop informatie over de vereniging is te vinden. Ook hebben de bestuursleden elk een eigen Oud-Westland e-mailadres. Zie hierboven onder ‘bestuur’. De uitnodigingen die per e- mail worden verstuurd, worden nu via secretaris@oudwestland.nl in plaats van via het privé-emailadres van de secretaris verzonden.

Jaarboek en Publicatiecommissie

De Publicatiecommissie heeft zich met het verschijnen van het 16e deel weer uitmuntend van haar taak gekweten. Hoewel we weinig reacties op de inhoud krijgen, gaan we ervan uit dat de leden de inhoud van de deeltjes op prijs stellen.

Ledenbestand

Het aantal leden op 1 januari bedroeg 346. Tien leden bedankten, waaronder vier gemeenten die fuseerden tot één gemeente Westland, en één lid overleed, n.l. dhr J.M. Jacobs te Monster. Dat brengt het verlies op elf. We konden veertien nieuwe leden inschrijven, hetgeen een toename van drie betekent, waarmee het totaal aantal leden per 31 december op 349 komt.


K.F. van Dijk, secretaris

Jaarverslag 2003