Westland in de vroege middeleeuwen

19 februari 2013 organiseert Genootschap Oud Westland een lezing met de titel “Van zwervende erven naar kerkdorp. De vroegmiddeleeuwse wortels van het Westland.” door dr. Menno Dijkstra.

Een boerderij uit de 6e tot 8e eeuwIn de Vroege Middeleeuwen maakte het kustgebied van Zuid-Holland deel uit van West-Friesland. Van menselijke aanwezigheid in deze periode getuigen niet alleen enkele historische bronnen en oude plaatsnamen, maar vooral archeologische vondsten. Op basis van interdisciplinair onderzoek is nu voor het eerst een gedetaileerd overzicht beschikbaar van de bewoningsgeschiedenis van de estuaria van de Oude Rijn en Maas tussen circa 270 en 900 na Chr. Door de rijkdom aan archeologische gegevens ligt de nadruk op de Oude Rijnstreek.

In de lezing wordt ingegaan op het ontstaan van de huidige dorpen. Veel van de huidige oude kernen en parochies zijn namelijk pas ontstaan in de 12e-13e eeuw. In de periode daarvoor was sprake van ‘zwervende erven’, die door allerlei factoren regelmatig van plaats veranderden. Dit was ook van invloed op de overlevering van oude plaatsnamen die we kennen uit de goederenlijst van de Utrechtse St.-Maartenskerk.

Menno DijkstraMenno Dijkstra (Lisse, 1971) studeerde in 1996 af aan het Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie de archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In 1997 begon zijn promotieonderzoek bij het Frisia Project. Bovengenoemd onderzoek, waarop hij in december 2011 promoveerde, is daar het resultaat van. Momenteel is hij werkzaam als senior archeoloog bij Diachron UvA bv.

Westland in de vroege middeleeuwen