Notulen van de jaarvergadering 2016

1. Opening

De voorzitter W. van den Bos Czn. opent de vergadering met een woord van welkom aan de leden. Hij maakt melding van het feit dat de secretaris, de heer L.M. Valstar, de vergadering niet kan bijwonen omdat hij herstellende is van een medische ingreep.

2. Kennisgeving van genomen besluiten van de jaarvergadering van 17 febr. 2015

  • De jaarrekening 2014 en de begroting 2015 worden goedgekeurd.
  • De heer J.H.M. Zwinkels wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.

Geen van de leden heeft vragen of opmerkingen over een en ander.

3. Jaarrekening 2015 van de penningmeester.

  • De penningmeester geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2015, welke was gevoegd bij de uitnodiging voor deze jaarvergadering;
  • De heer A.G. Vijverberg verklaart dat de kascommissie de administratie van de penningmeester heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden. De kascommissie spreekt de waardering uit voor de nauwgezetheid, waarmee de penningmeester diens taken heeft vervuld.
    De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid over 2015. De voorzitter bedankt de heren A.G. Vijverberg en J.H.M. Zwinkels voor hun werkzaamheden.
  • De vergadering stemt in met de jaarrekening en verleent het bestuur decharge over het financieel beheer en het gevoerde beleid.
  • Benoeming van een nieuw lid van de kascommissie.
    De heer A.G. Vijverberg wordt als aftredend lid van de kascommissie opgevolgd door de heer W.G. van Seters. De heer Vijverberg wordt bedankt voor diens werkzaamheden.

4. Vaststelling van de begroting 2016

De bij de jaarrekening 2015 gevoegde begroting 2016 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

5. De aanwezige leden gaan er mee akkoord dat het bestuur op een later moment voorstellen zal doen met betrekking tot de heren W. van den Bos Czn. en W. de Smit, die reglementair aftreedbaar zijn.

6. Rondvraag en sluiting.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Vervolgens houdt de heer P. Heijstek zijn lezing over het boek ‘Schilders aan de Nieuwe Waterweg’.
Omstreeks 22.00 uur sluit de voorzitter de bijeenkomst.

Waarnemend secretaris Ad Moor.

Notulen van de jaarvergadering 2016